New Article Reveals The Low Down On Bậc Cầu Thang Grating And Why You Must Take Action Today

From NADRE
Jump to: navigation, search

Ngôi Nhà Chân Thực Của Chúng Ta (Music Ngữ) Hệ thống truyền thông quang học dùng bộ ghép nhiều bước sóng WDM. Một giải pháp đơn giản là kỹ thuật periodic dispersion management (điều khiển tán sắc tuần hoàn)Ý tưởng cơ bản khá đơn giản là dùng bộ trộn quang với tán sắc vận tốc nhóm GVD dương và âm trong 1 chu kỳ để tổng tán sắc trên mỗi chu kỳ gần bằng 0.

Mô hình đơn giản nhất chỉ sử dụng 2 sợi quang có độ tán sắc ngược nhau và chiều dài tán sắc trung bình: (8.1) Với jD là tán sắc sợi quang có chiều dài jL (j=1,2) và 1 2mL L L= + là chu kỳ của bản đồ tán sắc. Slope compensation however channel by channel compensation at receiver finish (cost!) Full dispersion slope compensation ChannelsPe na lty ChannelsPe na lty ChannelsPe na lty Residual dispersion discrepancies In-line compensation discrepancies Variations in local dispersion Dispersion slope compensation points Như chỉ ra ở đây, tuy thế nhưng sự bù trừ từng kênh một tại điểm thu nhận đã xuất hiện quá chậm để có thể bù trừ các hiệu ứng được sản sinh một cách hoàn hảo, và lại tốn kém.

Loại bơm này là một loại bơm xen kẽ rất tốt với bơm cùng chiều là loại bơm có thể sản sinh ra rất nhiều vấn đề. D. Bayart 295 7 three WDM Transmissions, D. Bayart seventy three Pump-to-sign RIN switch Raman effect could be very fast (femtosecond) Domestically, the intensity fluctuations of the pump are completely transferred to the signal by achieve (dB) Effect averaged - by counter propagation (backward pumping) - solely by chromatic dispersion for forward pumping Vấn đề đầu tiên trong các vấn đề này liên quan đến việc truyền tải các tạp âm thăng giáng cường độ (RIN) của bơm lên tín hiệu.

Trong giai đoạn này và sắp tới nếu không được chú trọng đầu tư về con người thì ngay cả các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại cũng không thể phát huy được tính ưu việt của sản phẩm, chứ chưa nói đến khả năng tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu sang bậc thang grating An Ngãi thị trường Mỹ. Vì vậy, trong thời gian tới các nhà quản lý trong ngành phải chú trọng đến vấn đề thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân, khả năng lao động, khả năng quản lý và tiếp thị của từng người, từng kíp thợ.

Trong cả hai trường hợp, bằng cách thay đổi nhiệt độ hoặc chiều dài cách tử làm cho hệ số mode n cũng thay đổi theo dẫn đến bước sóng Bragg cũng thay đổi và bằng ( ) 2 ( ) ( )B z n z zλ = Λ Hế số tán sắc của cách tử theo công thức 6.6 được thay thế thành : 0 2( ) ( ) gL g g d dD n z dz d c d τλ λ λ ⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠∫ (9.